مراسم بازگشایی مرکز فرهنگی و هنری شهید هاتف | شمس نیوز