کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، تراکتورسازی را محکوم کرد
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، تراکتورسازی را محکوم کرد
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به تعدادی پرونده‌های مطروحه در این کمیته رسیدگی و آرای خود را صادر کرد.

به گزارش شمس، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال تعدادی از آرای پرونده‌های موجود در این کمیته را صادر کرد. آرای صادره شده به شرح زیر است:

در پرونده شکایت ولی خرسندی از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت پیمان نامور از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوی خواهان را نسبت به مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال مردود اعلام کرد.

با توجه به شکایت محمد میری از باشگاه سپیدرود رشت، کمیته وضعیت این باشگاه را به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان در قبال دریافت لاشه دستور پرداخت صادره به انضمام گواهی عدم پرداخت در مهلت ۳۰ روزه محکوم کرد. همچنین قسمتی از خواسته خواهان به مبلغ ۵۰ میلیون ریال با عنایت به امضای صورتجلسه سازش مردود اعلام می‌شود.

در پی شکایت اکبر یداللهی از باشگاه تراکتورسازی، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست.

گفتنی است آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.