پدر میترا استاد همسر مقتول نجفی کیست؟/ فیلم
پدر میترا استاد همسر مقتول نجفی کیست؟/ فیلم
کاکابرار استاد، از دروایش اهل کرمانشاه و نوازنده مقامهای حقانی تنبور، پدر میترا استاد همسر مقتول نجفی، شهردار سابق تهران می باشد.