یک کاربر فضای مجازی در خصوص ادعای نجفی که گفته قتل عمد را قبول ندارد، نوشته است: