مشترکان تبریزی در مصرف برق صرفه جویی کنند
مشترکان تبریزی در مصرف برق صرفه جویی کنند
شرکت توزیع نیروی برق تبریز با صدور اطلاعیه ای به دلیل تشدید و تداوم سردی هوا در روزهای آینده و محدودیت سوخت رسانی به نیروگاه های کشور، از عموم مشترکین و شهروندان خواست در مصرف برق صرفه جویی کنند.

در این اطلاعیه برای پیشگیری از هر گونه اعمال خاموشی های ناخواسته در پیک بار زمستان امسال، از مردم خواسته شده

۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را تا هشتم بهمن ماه سال جاری کاهش داده و از مصارف غیر ضروری پرهیز کنند.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز عامل اصلی این کمبود را افت فشار گاز، عنوان کرده است.