سرباز ایرانی مرزدار مسوول محافظت از مرز ایران و شوروی - سال ۱۳۳۰