عکس/ پوشش پرستاران در زمان قاجار
عکس/ پوشش پرستاران در زمان قاجار

تصویری از پوشش پرستاران در بیمارستان زنان و زایمان که در اواخر قاجاریه به ثبت رسیده است.