عکس/ لباس‌فروش بامعرفت!
عکس/ لباس‌فروش بامعرفت!
هنوز هم هستند کسانی که در حد وسعشون، دست بقیه رو هم می‌گیرند ...