شوخی با نظرسنجی روحانی
شوخی با نظرسنجی روحانی
اظهارات روحانی درباره نظرسنجی از مردم از داخل خودرو با واکنش های طنز بسیاری در میان کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است.