زمان شعارهای پوپولیستی به پایان رسیده است
زمان شعارهای پوپولیستی به پایان رسیده است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال گرایش‌ها به شعارهای پوپولیستی گفت: نگرانی در این زمینه وجود ندارد، واقعیت این است که زمان این حرف‌ها گذشته زیرا قدرت و میزان آگاهی مردم افزایش پیدا کرده است.

به گزارش شمس، احمد علیرضابیگی در تشریح مولفه های مجلس مقتدر، برنامه محوری را از شاخصه‌های مجلس مقتدر خواند و گفت: زمانی‌که ورود نمایندگان به مجلس بر اساس برنامه‌ای مشخص و حول ایده و عقیده ای از پیش تعیین شده باشد به طور طبیعی این افراد خود را در جهت تحقق آن ایده و آرمان مسئول دانسته و چون وعده تحقق به موکلان خود داده اند به طور حتم در مسیر تحقق آن از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهند کرد که همین موضوع بر اقتدار مجلس خواهد افزود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که مجلس یا نمایندگانی که فاقد استراتژی باشند فقط به گذشت زمان اکتفا کرده و به طور طبیعی خروجی نخواهند داشت، البته زمانی که مبنا و معیاری وجود نداشته باشد امکان ارزیابی موفقیت و میزان کامیابی نمایندگان هم وجود نخواهد داشت که آسیب زا است.

چه نامزدهایی مورد اقبال مردم هستند؟

عضو کمیسیون شوراها در مجلس دهم با بیان اینکه به دلیل شرایط امروز کشور نامزدهایی مورد اقبال مردم خواهند بود که برای اصلاح شرایط موجود برنامه داشته باشند، تاکید کرد: به جهت نارسایی‌های اقتصادی و ضعف درآمدی کاندیداهایی مورد اقبال مردم هستند که برای اصلاح شرایط موجود برنامه ای داشته باشند. برنامه محوری شرایطی را فراهم خواهد کرد که امکان ارزیابی موفقیت نمایندگان در پایان دوره میسر باشد.

علیرضا بیگی با بیان اینکه به لحاظ سیاسی نیز باید افراد دارای ایده و آرمان مشخص مورد اقبال مردم قرار گیرند، افزود: به طور حتم نامزدها باید یک گفتمان، ایده و آرمان را برای راه یابی به مجلس ارائه تا بر اساس آن بتوان کاندیداها را شناساسی و راهی پارلمان کرد.

وی با تاکید بر لزوم شناسنامه دار بودن جریان های سیاسی فعال در عرصه انتخابات گفت: شناسنامه دار بودن جریان های سیاسی از ضروریاتی است که سبب می‌شود جریان‌های سیاسی مسئولیت راهیابی احتمالی نامزدهای خود را به عهده بگیرد.

عضو کمیسیون شوراها ثمره رای دهی به جریان های شناسنامه دار را وجود امکان ارزیابی عملکرد آنها دانست.

جریان وابسته به قدرت و ثروت پرنفوذ نیست

نماینده مردم تبریز در مجلس دهم درباره نگرانی ها از ورود افراد وابسته به منابع قدرت و ثروت گفت: یکی از آسیب های متصور برای انتخابات بر همین محور استوار است اما واقعیت آن است که نمی تواند جریان پرقدرتی باشد زیرا بخش عمده ای از مردم دارای دید و بینش سیاسی و قدرت تحلیل هستند ضمن اینکه با گذشت زمان آثار تصمیمات گذشته خود را در انتخاب نمایندگان رصد می‌کنند به طوریکه شرایط موجود را محصول انتخاب خودشان می دانند، به طور طبیعی مردم با این پیش زمینه حتما در انتخابات آتی دقت بیشتری خواهند داشت.

زمان شعارهای پوپولیستی به پایان رسیده

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال گرایش‌ها به شعارهای پوپولیستی به دلیل نقدهایی که به دو جریان سیاسی حاکم وجود دارد تاکید کرد: نگرانی در این زمینه وجود ندارد، واقعیت این است که زمان این حرف‌ها گذشته زیرا قدرت و میزان آگاهی مردم افزایش پیدا کرده به طوریکه به راحتی قدرت تفکیک وجود دارد؛ امروز شاهدیم با وجود همه ناکامی های جریان های سیاسی مردم به راحتی قادرند مسائل مرتبط باموضوع انقلاب را از دولت جدا کنند.