زلزله های مخرب به تبریز بر می گردد/جنوب و جنوب غرب نقاط امن تبریز
زلزله های مخرب به تبریز بر می گردد/جنوب و جنوب غرب نقاط امن تبریز
کارشناس تکتونیک سازمان زمین شناسی شمال غرب کشور گفت: اکنون در دوره بازگشت زمین لرزه های مخرب تبریز واقع شده ایم و احتمال وقوع زمین لرزه مخرب در آینده ای نه چندان دور برای تبریز پیش بینی می شود.
سیروس اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار شمس اظهار کرد: بر اساس مطالعات دیرینه لرزه شناسی انجام گرفته بر روی گسل شمالی تبریز توسط سازمان زمین شناسی در سال ۹۳، همچنین مطالعات مشابه بین سال های ۱۳۸۰ تاکنون و نیز بر پایه زمین لرزه های تاریخی شهر تبریز(کتاب زلزله های تاریخی تبریز نوشته یحیی ذکاء) چنین برآورد می شود دوره بازگشت زمین لرزه های مخرب تبریز با بزرگای بیش از ۶ و نیم بین ۲۳۰ تا ۲۹۰ سال است.

وی ادامه داد: از زمان آخرین زمین لرزه مخرب تبریز در سال ۱۷۸۰ میلادی تاکنون ۲۳۹ سال می گذرد. فاصله بین دو زمین لرزه مخرب اخیر تبریز در سال های ۱۷۲۱ تا ۱۷۸۰، ۵۹ سال بوده است، یعنی گاهی زمان دوره بازگشت بسیار کمتر از چیزی است که انتظار می­رود.

وی اعلام کرد: اطلاعات زمین شناسی و زمین لرزه های تاریخی بیانگر این واقعیت است که فاصله  بین دو زمین لرزه مخرب هیچگاه بیش از ۳۰۰ سال نشده است.
کارشناس تکتونیک سازمان زمین شناسی شمالغرب کشور اظهار کرد: زمین لغزش اخیر در خیابان ولیپور باغمیشه، ارتباط مستقیمی با فعالیت کنونی گسل شمالی تبریز ندارد.
وی افزود: مهم ترین عامل وقوع این زمین لغزش، پیش روی بیش از حد خاکبرداری ها به سمت کوه بدون در نظر گرفتن شیب بندی مناسب و مولفه های پایداری شیب بوده است.
وی در خصوص عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش اخیر کوه باغمیشه خاطرنشان ساخت: از ۵ سال اخیر، شکاف های عمیق بزرگی در بالای ترانشه ها ایجاد شده است و روز به روز بر گسترش آنها افزوده می شود. این شکاف­ها در سمت غربی محل رخداد این زمین لغزش، گسترش طولی و عرضی بیشتری دارند. شدت بارندگی های اخیر نیز باعث گسترش هرچه بیشتر این شکاف ها شده است.
اسماعیلی افزود: این زمین لغزش بر روی اثر سطحی گسل شمال تبریز رخ داده است. محل دقیق گذر گسل شمالی تبریز در این منطقه به طور دقیق در نقشه زمین شناسی تبریز که توسط سازمان زمین شناسی شمال غرب کشور در سال ۸۵ تهیه شده، به خوبی تعیین شده است..
وی تاکید کرد: هر چه به سمت کوه های عینالی نزدیک شویم، میزان ریسک زلزله به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند.
وی اعلام کرد: طبق بررسی های سازمان زمین شناسی شمال غرب کشور، جنوب و جنوب غرب تبریز از جمله شهرک اندیشه، آخمقیه، راه آهن و شهر سهند، جز نقاط امن تر شهر محسوب می شوند. با اینحال، یک زمین لرزه مخرب به نام دهخوارقان در سال ۱۶۴۱ میلادی در این محدوده(از آذرشهر تا جنوب و جنوب غرب تبریز) رخ داد و باعث تخریب قابل توجهی نیز شده بود. با این وجود این مناطق نسبت به مناطق شمالی تبریز بسیار امن تر هستند.
  • نویسنده : المیرا جلیلی