درختان کهنسال تبریز شناسایی و صاحب شناسنامه می‌شوند
درختان کهنسال تبریز شناسایی و صاحب شناسنامه می‌شوند

ارتباط درخت و انسان ارتباطی دیرین است؛ درخت آدمی را در دامان سبز خود پرورده و همواره با وی مهربان بوده؛ هر آنچه داشته از سایه و میوه و برگ و چوب، بی محابا در اختیارش نهاده و در قبال اینهمه ایثار بی توقع، تنها نامهربانی دیده و گاه حتی ریشه اش نیز برباد رفته است.

به گزارش شمس، هرچند انسان در نهایت، بیشتر از درخت در این معامله ی بی رحمانه، ضرر دیده و آنچه را که سود میدانسته، غیر از خسران چیزی برایش نبوده است.

کاهش فضاهای سبز طبیعی و کم شدن مساحت جنگلها، مهم ترین عامل در تغییر وضعیت زندگی انسانهاست و مسلم اینکه این تغییرات به نفع نسل بشری نبوده و نخواهدبود. در این میان تنها یک کار می ماند، آنهم دانستن قدر و ارزش درختان و حفاظت و نگهداری از آنها!

مجموعه تاریخی و تفریحی ائل گلی تبریز، هنوز هم در وانفسای فضای سبز این شهر، توانسته نفسهایش را حفظ کند و به تن بی رمق شهر، جانی سبز بدهد. درختان کهنسال و تنومند این تفرجگاه تاریخی، یادگاری ارزشمند از باغ شهر تبریزند و  هنوز هم سایه سارشان دنج ترین و زیباترین پناه شهروندان و حتی مهمانانی است که می خواهند برای ساعتی هم شده، از دغدغه زندگی شهری بیاسایند. در سطح شهر و مناطق دهگانه تبریز هم کم نیستند چنین درختانی که سالهای سال بر خاک شهر سایه افکنده اند.

قدمت و سن تعدادی از این درختان حتی بیش از هفتادسال است و نفس این امر، لزوم توجه ویژه به این بازماندگان گرانقدر را توجیه و هر مسوولی را موظف به حفاظت از آنها می کند. بر همین اساس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای اولین بار در تبریز، درختان کهنسال شهر را شناسایی کرده و برای آنان شناسنامه صادر می کند.  هدف از این اقدام فرهنگی، مدیریتی، گامی است در راستای ارج نهادن به وجود ذیجود این اعضای سبز تبریز.

طبق طرح مصوب، برای هرکدام از این درختان، شناسه ای تنظیم شده که نام درخت به زبانهای ترکی و انگلیسی و همچنین نام علمی، سن تقریبی، محیط بن درخت و تاریخ تنظیم شناسه بر روی  آن درج شده است. نصب این شناسه ها با فنر و بدون هیچ گونه آسیبی به درخت انجام شده که همزمان با رشد و افزایش قطر درخت، فنر هم منبسط شده و با تنه درخت انطباق می یابد.

اجرای چنین طرحی شاید برگرفته از آداب و رسوم دیرین ماست در احترام نهادن به بزرگان و کهنسالان و محترم شمردن جایگاه آنان که در تداعی با ارزش و مقام درختان کهنسال تبریز، اقدامی ارزشمند و در خور توجه محسوب می شود.

در بحران فضای سبزی که گریبانگیر تبریز است، هر شاخه سبز هم مستوجب برترین و دقیق ترین توجه هاست.

  • نویسنده : خاطره میرزایی