دختران و پسران مرموز در ناآرامی های دیروز چه کسانی بودند؟ + عکس
دختران و پسران مرموز در ناآرامی های دیروز چه کسانی بودند؟ + عکس
دختران و پسران مرموز در ناآرامی های دیروز عامل اصلی تخریب در تجمعات اعتراضی دیروز شهرهای مختلف بودند.

به گزارش شمس، در تجمعات اعتراضی دیروز تهران برخی افراد بودند که با چهرهه های پوشیده به ایجاد ناآرامی و تخریب اموال عمومی می پرداختند.

همانگونه که در عکس ها می بینید این افراد که به یک شکل لباس پوشیده بودند، در حالیکه مردم عادی بدون ماسک و کلاه هستند، چنان سر و صورت خود را پوشانده بودند که انگار نمی خواستند مردم محلی غریبه بودن آنها را متوجه شوند.

این افراد بیشترین نقش را در تخریب اموال عمومی و خصوصی ایفا کردند و عامل اصلی تحریک مردم به اقدامات تخریبی بودند.