خودروی پاسداران شهید پیرانشهری/عکس
خودروی پاسداران شهید پیرانشهری/عکس
خودروی پاسدارانی که در ورودی پیرانشهر مورد حمله قرار گرفت.