جزئیات نقص فنی قطار تبریز- تهران و وضعیت مسافران
جزئیات نقص فنی قطار تبریز- تهران و وضعیت مسافران
مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: مشکل فنی قطار تبریز-تهران را چهار ساعت در مراغه متوقف کرد.