جریمه دو میلیارد ریالی ماشین‌سازی در پی شکایت کمالوند
جریمه دو میلیارد ریالی ماشین‌سازی در پی شکایت کمالوند
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش شمس، با توجه به شکایت فراز کمالوند از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین در پرونده شکایت باشگاه سایپا از باشگاه ماشین سازی تبریز، کمیته وضعیت بازیکنان پس از بررسی پرونده اعلام کرد: با توجه به استرداد دادخواست قرار رد دعوا صادر می گردد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.