جریمه ارزی شرکت واردکننده در تبریز
جریمه ارزی شرکت واردکننده در تبریز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از تعلیق کارت بازرگانی و صدور حکم به استرداد ۵۷۷ هزار روپیه در حق بانک شاکی خبر داد.

به گزارش شمس، سیداحد یوزباشی اظهار کرد: برابر گزارش بانک سامان در مورد عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در این اداره کل تشکیل پرونده شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این شرکت وارداتی جمعاً مبلغ ۵۷۷ هزار روپیه هند برای ترخیص چهار هزار عدد کالای فورمینگ فابریک کاغذسازی دریافت کرده، اما تعهدات خود را اجرایی نکرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: متهم به دلیل عدم ارائه مدارک، طبق قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت عین ارز به مبلغ ۵۷۷ هزار روپیه هند در حق بانک سامان تبریز محکوم و کارت بازرگانی وی نیز به مدت شش ماه تعلیق شد.