تولید سبزیجات مغذی در تبریز با هزینه‌های اندک/ «میکروگرین‌»، سبزی خوش طعم ارگانیک
تولید سبزیجات مغذی در تبریز با هزینه‌های اندک/ «میکروگرین‌»، سبزی خوش طعم ارگانیک
میکروگرین 4 الی 40 برابر سایر سبزیجات معمولی مواد مغذی دارد و در قیاس با سایر سبزیجات پرورش آن هزینه‌های کمتری را می‌طلبد.

به گزارش شمس، یک شرکت فناوری مستقر در مرکز رشد تحقیقات کشاورزی پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی موفق به ﺗﻮﻟﻴﺪ سبزیجاتی با ارزش غذایی بالا به نام ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﻦ شد.

این سبزیجات در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه داخلی ﺑه صورت ﻃﺒﻘﺎتی و ﻫﻴﺪروﭘﻮنیک ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺨﺼﻮص پرورش می‌یابند. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﻦ‌ها ﻓﺮمی ﻇﺮﻳﻒ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮراکی ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺬر اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت تهیه می‌شوند و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪازه ﻛﻮچکی از طعم‌های ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل، ﻛﺎﻫﺶ دو برابری هزینه‌ﻫﺎی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮفی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺨﺮﻳﺐ نشدن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺼﺮف آب، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن از دیگر مزایای میکروگرین‌هاست.

ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه خود را در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ یعنی دوره ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮینی ﺑﺮوز می‌دﻫﻨﺪ. مطابق مطالعات انجام شده مواد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﻦ‌ها ۴ الی ۴۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﻌﻤﻮلی است و ۲۸ گرم از میکروگرین‌ها معادل ۵۰۰ گرم سبزیجات معمولی مواد مغذی دارند.

اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه توسط فیلترهای مخصوص آبیاری و با کودهای ارگانیک تغذیه می‌شوند و در پرورش آن‌ها از ﺳﻤﻮم و آفتﻛﺶ‌ﻫﺎ استفاده نمی‌شود. پرورش ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻳﻦ‌ها ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ بار در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎی ﺟﻨﻮبی در سال ۱۹۹۰ آﻏﺎز شد و اﻣﺮوز در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش می‌یابد.

ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از یک ﺳﻮ و ﻛﺎﻫﺶ وﺳﻌﺖ اراضی ﺣﺎصل‌خیز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ صنعتی از ﺳﻮيی دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ضرروی می‌کند.

انتهای پیام/