(تصاویر) نمایی متفاوت از ونزوئلا؛ بهشت طوطی‌ها!
(تصاویر) نمایی متفاوت از ونزوئلا؛ بهشت طوطی‌ها!
در ونزوئلا این طوطی ها شکار نمی شوند و با توجه به جنگل ها و درختان میوه زیادی که در این کشور وجود دارد ونزوئلا بهشت طوطی های مکائو است.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)