بچه پولدارهای زمان قاجار!/عکس
بچه پولدارهای زمان قاجار!/عکس
استعمال قلیان توسط یک تاجر ثروتمند در اصفهان مربوط به سال 1290