بسیجیان شهرداری زمان شناس هستند
بسیجیان شهرداری زمان شناس هستند

شهردار تبریز از بسیجیان شهرداری تبریز به عنوان انسان هایی زمان شناس یاد کرد.

به گزارش شمس، ایرج شهین باهر در بازدید از خودرو توزیع ماسک سازمان بسیج شهرداری تبریز گفت: بسیج شهرداری تبریز همیشه در مواقع بحرانی پای کار بوده و این نشان از زمان شناسی و موقعیت شناسی این عزیزان دارد.

وی با بیان اینکه این روزها بسیجیان شهرداری ماموریتی مهم در آگاه سازی جامعه نسبت به خطر کرونا را بر دوش دارند اظهار داشت: اینکه ما وظیفه آگاه سازی جامعه را بر عهده داریم یک سوی کار است ولی نحوه انتقال این پیام با حضور هنرمندان به مراتب اهمیت موضوع را بیشتر کرده و ضریب نفوذ پیام در جامعه را بیشتر می کند.

شهردار تبریز با قدردانی از ابتکار سازمان بسیج شهرداری تبریز در همراهی هنرمندان شهر افزود: شهرداری تبریز اولین شهرداری در کشور بوده که به موضوع توزیع ماسک رایگان، ضدعفونی معابر ورود کرده و نقش بسیج در این برنامه پررنگ بوده است.