بستنی فروش بامعرفت!/عکس
بستنی فروش بامعرفت!/عکس
بستنی فروش مهربان در رشت: اگر پول ندارید به بچه های شما بستنی مجانی می‌دهیم.