با وجود واگذاری ، باشگاه شهرداری تبریز محکوم شد
با وجود واگذاری ، باشگاه شهرداری تبریز محکوم شد
باشگاه شهرداری تبریز از سوی کمیته وضعیت بازیکنان در یک پرونده محکوم شد.

به گزارش شمس، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال امروز آرای خود در چند پرونده را اعلام کرد که یکی از این پرونده‌ها به باشگاه شهرداری تبریز تعلق داشت.

براساس رای صادره شد در پرونده شکایت رضا نجاری از باشگاه شهرداری تبریز، کمیته وضعیت این باشگاه را به پرداخت مبلغ ۳۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرد.

این در حالی است که باشگاه شهرداری تبریز همه فعالیت‌های ورزش قهرمانی خود را تعطیل اعلام کرده و امتیاز تیم فوتبال این باشگاه هم به تیم علم و ادب تبریز واگذار شده است.