از این نیروها باید بترسیم؟! +عکس
از این نیروها باید بترسیم؟! +عکس

یک کاربر فضای مجازی نوشت: