از این نیروها باید بترسیم؟! +عکس
از این نیروها باید بترسیم؟! +عکس
یک کاربر فضای مجازی نوشت: