سکانس جالب از سریال گاندو زمین خوردن تولید به نفع کیست؟ | شمس نیوز