مراسم روز خبرنگار در بیمارستان ولیعصر تبریز | شمس نیوز