خودروی پاسداران شهید پیرانشهری/عکس
خودروی پاسداران شهید پیرانشهری/عکس

خودروی پاسدارانی که در ورودی پیرانشهر مورد حمله قرار گرفت.